అతను ఏమి చేస్తున్నాడో చూడండి …

0 Views0 Comments

watch what he is doing...

అతను ఏమి చేస్తున్నాడో చూడండి …

0 Views0 Comments

see what he's doing...

వారు ఏమి చేస్తున్నారో చూడండి …

0 Views0 Comments

see what they are doing...

ఆమె ఎందుకు అరవడం చూడండి …

0 Views0 Comments

see why she is shouting...

MANALI The Queen of hills, Himachalpradesh, India.

0 Views0 Comments

Manali is one of the best place to visit during winter, Manali is known for its snow-clad mountains, Most of the people wish to visit manali, Not only in winter manali looks beautiful also in summer due unbearable hea...